Monitoring waterkwaliteit

Monitoring waterkwaliteit

15 oktober 2018

De monitoring van de waterkwaliteit in het Drentsche Aa-gebied gebeurt in de gelijknamige projectgroep. “Door het veelvuldige en gerichte bemonsteren krijgen we steeds meer inzicht in de aanwezigheid van de gewasbeschermingsmiddelen in de verschillende deelgebieden van de Drentsche Aa”, legt waterkwaliteitsadviseur Marian van Dongen uit.

Naar één overschrijding
De doelstelling van het Uitvoeringsprogramma is om in 2018 maximaal zeven overschrijdingen van de drinkwaternorm aan te treffen in het oppervlaktewater. In 2023 willen we nog maar één overschrijding aantreffen. Deze doelstelling is afgestemd op landelijke afspraken in de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming voor drinkwaterwinningen. Deze doelstelling geldt dus voor het water dat het waterbedrijf Groningen inneemt bij de Punt.

Het waterschap heeft de verantwoordelijkheid dat de waterkwaliteit in ieder geval gelijk blijft en het liefst beter wordt. Zodoende hoeft het waterbedrijf Groningen geen extra inspanningen te leveren voor het zuiveren van het water.

Waterkwaliteit wekelijks gemonitord
“Het Waterbedrijf Groningen meet in de periode van april tot en met december wekelijks de waterkwaliteit”, geeft van Marian aan.

De waterkwaliteit in het stroomgebied wordt door waterschap Hunze en Aa’s op twee verschillende manieren gemonitord:
– Reguliere meetpunten: deze meetpunten geven de waterkwaliteit van een achterliggend gebied weer.
– Haarvatmeetpunten: deze meetpunten geven de waterkwaliteit van een specifiek perceel of een klein gebied met één of meerdere teelten weer.

De metingen worden getoetst aan de drinkwater milieukwaliteitsnorm. Door de jaren heen fluctueert het aantal gemeten overschrijdingen bij het innamepunt.

Klimaatverandering
Mogelijk speelt klimaatverandering ook een rol bij de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. “Zo zien we bij recente metingen dat vlak na een hevige regenbui er ook meer overschrijdingen van stoffen aangetroffen worden in het oppervlaktewater.” Toch is er meer onderzoek nodig om vast te stellen hoe zo’n grote rol weersinvloed heeft bij de normoverschrijdingen.

Watervlooien
Over het algemeen vindt er geen innamestop van drinkwater plaats nadat overschrijdingen zijn aangetroffen. De resultaten van metingen zijn pas een week later bekend. Daarom worden watervlooien ingezet als graadmeter voor de kwaliteit van het ingenomen water.

Het water dat ingenomen wordt als drinkwater gaat voor een klein deel door een bak met watervlooien. Zij zijn namelijk gevoelig voor de kwaliteit van water. “Watervlooien bewegen op een bepaalde manier. Als hier een abnormale verandering in komt is dat het signaal om de inname te stoppen”, legt Marian uit. “Er staat een camera gericht op die watervlooien. Die detecteert vervolgens of er een abnormale verandering in de beweging van de watervlo is.” Wanneer dat het geval is wordt de inname direct stop gezet.

Maatregelen emissiebeperking
Binnen de andere projecten worden maatregelen getroffen om emissie naar het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken.

Meer achtergrondinformatie is te vinden in de Jaarrapportage 2017 en Jaarrapportage 2016.