Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa in 2022 afgerond

Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa in 2022 afgerond

6 juli 2022

 

Het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (UPDA) is afgerond. In het Eindrapport UPDA 2022 is het resultaat van 6 jaar werken in 35 pagina’s samengevat. Er is één project – Perceelemissie – dat in 2022 nog een jaar doorloopt.

Ook al hebben we de zorgen om de Drentsche Aa als veilige drinkwaterbron voor nu en in de toekomst nog niet kunnen wegnemen, kijken Waterschap Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen en de Provincie Drenthe met tevredenheid terug op wat er is bereikt.

Veilige drinkwaterbron
De Drentsche Aa als veilige drinkwaterbron voor nu en in de toekomst. Dat is de uitdaging waar waterschap Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen en de Provincie Drenthe in 2016 mee van start gingen.

Het doel was ambitieus: 95% minder overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in 2023 ten opzichte van de situatie in 2012 bij locatie “De Punt”. Op deze locatie neemt Waterbedrijf Groningen water voor de drinkwaterbereiding in.

Samenwerkingsprojecten
Om dit doel te bereiken, zijn verschillende samenwerkingsprojecten uitgevoerd. Hierbij speelden het vergaren van kennis, communicatie en het nemen van concrete maatregelen om de uit- en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen een centrale rol.

Het uitvoeringsprogramma was voor een belangrijk deel afhankelijk van de vrijwillige medewerking van alle mensen die in het gebied van de Drentsche Aa wonen, werken en recreëren. We hebben ervaren dat onze aanpak, met een focus op gemeenschappelijke belangen, bewustwording en op gezamenlijk leren, wordt gewaardeerd. Niet alleen door de deelnemers van de verschillende UPDA-projecten, maar door alle bij het UPDA betrokken partijen en organisaties.

Onzeker of doelstelling gehaald wordt
In de periode van 2012 tot 2020 zagen we een afname van het aantal overschrijdingen, maar juist in 2021 was er weer een sterke toename. Of de doelstelling voor 2023 zal worden gehaald, is onzeker; de weersomstandigheden – en met name het optreden van hevige buien, waarbij middelen alsnog in de beek komen – blijken hiervoor sterk bepalend te zijn.

Hoe verder na UPDA
Voor het beantwoorden van deze vraag heeft de provincie Drenthe het voortouw genomen en een commissie ingesteld. Deze commissie moet inventariseren welke ontwikkelingen in het Drentsche Aa-gebied spelen (zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied) en hoe de resultaten van UPDA hierin kunnen worden meegenomen.