Akkerbouwers met een bedrijf in het stroomgebied van de Drentsche Aa kunnen beroep doen op een subsidie voor het verminderen van erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater, grondwater en riool.

Deze subsidieregeling DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) Reductie wordt naar verwachting half februari opengesteld. De betreffende akkerbouwers uit het gebied zijn inmiddels uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 19 januari 2018.

Schoon water, nu en in de toekomst
Water vanuit het stroomgebied van de Drentsche Aa geldt als belangrijke bron voor drinkwater. Het oppervlaktewater moet daarom voldoen aan een strenge norm. Bij innamepunt ‘De Punt’ worden gewasbeschermingsmiddelen nog te vaak in te hoge concentraties aangetroffen. Om schoon drinkwater, nu en in de toekomst, te garanderen, zijn maatregelen nodig. Hierbij wordt breder gekeken dan naar de landbouw. Het doel is om in 2018 het aantal normoverschrijdingen met 50% te verminderen ten opzichte van 2012. In 2023 moet het aantal normoverschrijdingen met 95% zijn verminderd.

Steun voor maatregelen
Om dat te bereiken, hebben we de hulp van boeren hard nodig. De waterkwaliteit kan sterk verbeteren door de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te verminderen. Ook is het bij wet verboden gewasbeschermingsmiddelen op de sloot, bodem of het riool te lozen. Landbouwers in het stroomgebied van de Drentsche Aa kunnen daarom steun krijgen voor maatregelen.

Voorbeelden van deze maatregelen
– Het aanleggen van een vloeistofdichte vul- en wasplaats
– Het overkappen van deze vul- en wasplaats
– Een zuiveringssysteem voor afvalwater (bijvoorbeeld Phytobac, Biofilter, Heliosec)
– Een systeem om waswater van kisten te reinigen en te desinfecteren zodat het hergebruikt kan worden

Subsidieregeling
De regeling moet nog definitief worden vastgesteld. In concept ziet deze er als volgt uit:
• Er is in totaal 560.000 euro beschikbaar.
• De regeling richt zich op investeringen. Hiervoor geldt een maximum subsidiepercentage van 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van 14.000 euro per individuele onderneming.
• Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de maatregelen bovenwettelijk zijn.

Individueel en gezamenlijk

• Deelnemers kunnen de subsidie gebruiken voor het realiseren van individuele of gezamenlijke voorzieningen. Voor een gezamenlijke voorziening (bijvoorbeeld een wasplaats met zuivering voor gezamenlijk gebruik) is de maximale subsidie voor de voorziening 14.000 euro, vermenigvuldigd met het aantal samenwerkende deelnemers. Het minimale aantal deelnemers voor een subsidieaanvraag bedraagt tien en samenwerking is dus een subsidievereiste.
• De regeling is alleen opengesteld voor ondernemers met een erf in het stroomgebied van de Drentsche Aa. Voor andere regio’s in Drenthe worden andere regelingen opengesteld.

Collectieve aanvraag
In samenwerking met CLM en Delphy wil LTO Noord , als mede-initiatiefnemer van het DAW, akkerbouwers helpen bij het doen van een collectieve aanvraag (voor zowel individuele als gezamenlijke voorzieningen). LTO Noord begeleidt het indienen van de subsidieaanvraag en de uitvoering hiervan. CLM en Delphy zijn als deskundigen betrokken. Bij deelname aan een collectieve aanvraag krijgen zij bovendien begeleiding bij de realisatie van de maatregel en advies op maat, zowel op het gebied van wet- en regelgeving als over de praktische invulling van de maatregel. Een adviseur van CLM of Delphy komt bij u op bezoek om samen in beeld te krijgen, aan de hand van de erfemissiescan, welke maatregelen mogelijk zijn en wat daarvan de kosten zijn. Ook niet-LTO-leden kunnen deelnemen aan de collectieve aanvraag.

Informatiebijeenkomsten
De uitgenodigde akkerbouwers zijn welkom op twee informatiebijeenkomsten. Ze worden hier verder geïnformeerd over mogelijke maatregelen en de subsidieregeling:

1) 19 januari 2018, om 10:00 bij de Hofsteenge in Grolloo
2) 19 januari 2018, om 14:30 bij het Witte Huis in Zeegse

Opgave kan via het e-mailadres dkeuper@clm.nl

Gerelateerd

{{ item.title }}

{{ item.excerpt }}