Chemievrij onkruidbeheer op bedrijfsterreinen

Vanuit de provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa’s en Waterbedrijf Groningen werken we aan schoner water. Dit doen we met verschillende projecten die zijn gericht op vermindering van emissies van chemische (onkruid)bestrijdingsmiddelen in het gebied van de Drentsche Aa. Uw bedrijf ligt in het stroomgebied van de Drentsche Aa. Het water uit de Drentsche Aa vormt de bron voor drinkwater en moet dus schoon zijn. Helaas vinden we nog te vaak bestrijdingsmiddelen in de Drentsche Aa. Om dit te verminderen, informeren we bedrijven in het stroomgebied van de Drentsche Aa over de mogelijkheden om hun bedrijfsterrein zonder chemische middelen onkruidvrij te houden. Lees meer over duurzaam onkruidbeheer in onze folder.

Hoeveel mensen drinken water uit de Drentsche Aa?

Uit de Drentsche Aa wordt jaarlijks zeven miljard water gewonnen. Dagelijks wordt dit door meer dan 200.000 mensen als drinkwater gebruikt, bijvoorbeeld de stad Groningen! Het water uit de Drentsche Aa is niet direct geschikt voor drinkwater. Vuil, chemische en bacteriologische stoffen worden verwijderd om het water drinkbaar te maken. Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld geloosd afvalwater en resten van chemische bestrijdingsmiddelen de bron van het drinkwater aantasten. Hiervoor voert Waterbedrijf Groningen bij De Punt nog een aantal zuiveringsstappen uit.

Voorkomen is beter dan genezen
Des te schoner het water binnenkomt uit de beek, des te minder technische kunstgrepen er nodig zijn om er kwalitatief drinkwater van te maken. Daarom is het van groot belang dat de bron, het stroomgebied van de Drentsche Aa, goed beschermd wordt tegen vervuiling. Dit is nodig, want we meten nog steeds overschrijdingen, bijvoorbeeld van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Schoon water behouden
Om de drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig te stellen, werken de provincie Drenthe, Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen en omliggende gemeenten met elkaar samen. In overleg met inwoners, bedrijven en agrariërs in het Drentsche Aa-gebied zijn maatregelen bedacht, gezamenlijk worden uitgevoerd. Enkele voorbeelden:

  • Algemene voorlichting over activiteiten die de waterkwaliteit beïnvloeden met een website
  • Alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen stimuleren bij inwoners en gemeenten
  • Actieve uitwisseling van kennis en innovatie bij bedrijven langs de Drentsche Aa over milieuvriendelijk terreinbeheer
  • Het onderzoeken van maatregelen bij agrariërs, zoals het instellen van akkerranden en het verduurzamen van de teelten
  • Het actualiseren en monitoren van spuitvrije zones en vul- en spoelplaatsen in het gebied door provincie, waterschap en waterbedrijf.

 

Terug naar actiepagina>> 

Het Drentsche Aa gebied

Ongeveer 200.000 jaar geleden heerste er in Europa een grote ijstijd. De gletsjers die over Drenthe heen trokken namen zwerfstenen mee. Deze enorme keien deden er duizenden jaren over om Drenthe te bereiken. Toen de ijstijd 70.000 jaar later zijn einde naderde begon het ijs te smelten. De zwerfkeien die eerst nog in het ijs zaten kwamen los en lagen verspreid in de omgeving.

De eerste boeren van Drenthe hebben 5000 jaar geleden Drenthe al op de kaart gezet met de Hunebedden. Een welvarend volk die de tijd hadden om met enorme keien door de Drentse bossen te zeulen. De trendsetters van het huidige landschap, waar het boeren nog steeds hand in hand gaat met natuur. Een uniek en schoon gebied waar onze trots de Drentsche Aa ons nog altijd voorziet van gezond drinkwater.

Natuur
De beek vormde het landschap. Hier nam de mens het landschap letterlijk en figuurlijk voor wat het waard was. Met de beek is ook het oude, typisch Drentse esdorpenlandschap bewaard gebleven: de Saksische boerderijen rond de brink, de akkers op de bolle essen, de hoger gelegen velden en de hooilanden en weilanden in het lager gelegen beekdal. Het resultaat is het best bewaarde beek- en esdorpenlandschap van West-Europa. Duizenden jaren cultuur in een waaier van meanderende beken. In dit uitzonderlijk gaaf gebleven landschap creëerden boeren gedurende duizenden jaren een grote rijkdom aan natuur. Ongeveer een derde van het oppervlak is natuur; de rest bestaat vooral uit landbouwgronden. Oude dorpen wisselen af met akkers. Bloemrijke velden delen de natuur met houtwallen, essen, bos en heiden. Het landschap in het stroomgebied is de afgelopen 150 jaar weinig veranderd.

Schoon drinkwater
De Drentsche Aa  ontspringt in Drenthe en wordt niet beïnvloed van buitenaf. Daarmee hebben we zelf de regie en kunnen we zelf het verschil maken. Gezond water, daar gaan we samen voor. Inwoners, boeren, bedrijven en buitenlui, iedereen draagt zijn kei bij. En dat doen we goed, al jaren gaan we zorgvuldig om met onze waterbron en voorkomen we vervuiling door goed te handelen. We willen ook in de toekomst een duurzaam systeem. Een drinkwaterbron waar landbouw, natuur, wonen, werken en drinkwater hand in hand blijven gaan. Dit vraagt om een actieve aanpak in het hele gebied, samen de schouders eronder…..in de sporen van onze voorouders.

 

 

Terug naar actiepagina>> 

Drentsche Aa

Bekijk hier de Drentsche Aa.

kind drinkt water

Drinkwater uit de Drentsche Aa

De Drentsche Aa, en de strook grond van vier meter aan beide zijden, valt onder het zogenaamde grondwaterbeschermingsgebied. Dat de Drentsche Aa zo schoon is en  Waterbedrijf Groningen er drinkwater uit kan winnen, is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt niet alleen voortdurende aandacht van het waterbedrijf, maar ook van diverse andere partijen in de regio: overheden, inwoners, bezoekers en bedrijven. En ook jouw aandacht is daarbij van belang.

Zo kun je bewust kiezen voor slimme bio-oplossingen voor het tuinonderhoud. Middelen die je in de tuin gebruikt, kunnen immers via de regen en vervolgens door sloten in de beek terecht komen. Sommige stoffen kunnen alleen met dure technieken uit het water worden gezuiverd.

Lees in de Publieksinfofolder Waterbedrijf Groningen meer over het beschermen van de Drentsche Aa en over slimme bio-oplossingen voor jouw tuinonderhoud

Terug naar actiepagina>>